Reference

Geodezija

2016

 

 • Obnova poligonske mreže (stabilizacija, odredjivanje i izravnanje koordinata) sa usaglašavanjem sa državnim koordinatnim sistemom mreže za prugu Beograd – Bar dionicaMijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km,Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

 

 • Snimanje izvedenog stanja pruge i objekata sa izradom digitalnog modela terena za potrebe izrade projekta izvedenog stanja na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionicaMijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km,Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

 

 • Snimanje i kontrola GIŠ-a sa izradom geodetskog elaborata na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Mijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km, Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

 

 • Obnova poligonske mreže (stabilizacija, odredjivanje i izravnanje koordinata) sa usaglašavanjem sa državnim koordinatnim sistemom mreže za pruge Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km, Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji trafostanice i parking prostora za Centar za posjetioce u NP Vranjina, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Žabljak, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Plužine, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Šavnik, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Plav, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Rožaje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva, mostova i propusta u opštini Danilovgrad, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Andrijevica mjesto Prljanije, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

2017

 

 • Snimanje izvedenog stanja pruge i objekata sa izradom digitalnog modela terena za potrebe izrade projekta izvedenog stanja na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km, Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

 

 • Snimanje i kontrola GIŠ-a sa izradom geodetskog elaborata na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km, Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

 

 • Snimanje mostova na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km, Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

 

 • Izrada elaborata eksproprijacije radi opremanja urbanističke parcele 530 u zahvatu DUP-a Drač – Putnički terminal, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Izrada elaborata eksproprijacije radi izgradnje saobraćajnice u zahvatu DUP-a Zabjelo – Ljubović za urbanističku parcelu 46, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Izrada elaborata eksproprijacije za katastarsku parcelu broj4325 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Drač – Putnički terminal u Podgorici, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Izrada elaborata eksproprijacije za rekonstrukciju ulice 19. Decembar, izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom i rampi na novoplaniranoj garaži ispod istočne tribine gradskog stadiona u zahvatu DUP-a Nova varoš u Podgorici,Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Izrada elaborata eksproprijacije za saobraćajnicu u zahvatu DUP-a Gornja Gorica I za urbanističku parcelu S-260 u Podgorici, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

 

 • Iskolčavanje Urbanističkih parcela br 18 i br 31 u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici, Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

 

 • Izrada elaborata eksproprijacije dijela izvedenog stanja saobraćajnice na Urbanističkoj parceli 515 u Podgorici, Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

 

 • Snimanje i etažiranj objekta podzemnog pješačkog prolaza na području DUP-a Poslovnio centar Kruševac izmjene i dopune, zona B radi upisa u katastar nepokretnosti, Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Podgorica mjesto Golubovci, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Kolašin, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Mojkovac, , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Bijelo Polje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji hidrotehničkog tunela Mojdež u herceg Novom, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Žabljak lokacija Durmitorski prsten, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izvođenju regionalnog vodovoda u Andrijevici Mjesto Krkor, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na u toku izvođenja saobraćajnice (Jezerska ulica) u opštini Plav, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane mjesto Rujište, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane mjesto Petnjica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji regionalnog puta u Bijelom Polju, mjesto Ravna Rijeka, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

 

 • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta modernizacije puteva u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

   

  • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice I faze saobraćajnice u zoni DUP-a „Topolica III“ izmjene i dopune u Baru, Investitor Opština Bar

   

  • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnica u zahvatu „Zabjelo-Ljubović“ izmjene i dopune u Podgorici,Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

   

  • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta Kosovske ulice u Gusinju, Investitor Direkcija javnih radova

   

   

  2018

   

  • Snimanje izvedenog bulevara Podgorica – Golubovci (magistralni put M2) , Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

   

  • Snimanje izvedenog stanja saobraćajnice i parkinga koji se nalazi oko katastarske parcele br 1265 KO Podgorica I, Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

   

  • Snimanja situacije terena za projektovanje autobuskih stajališta za međugradski saobraćaj na magistralnom putu M2 na teritoriji opštine Bijelo Polje od graničnog prelaza Dobrakovo do naselja Slijepača most, Investitor opština Bijelo Polje

   

  • Snimanje položenih kablova u dužini od 400m u Tološima u Podgorici, Investitor Eminent DOO

   

  • Snimanje na lokaciji KO Velje brdo za upis u katastar teniskih igrališta i pratećih sportskih objekata u Podgorici, Investitor Eminent DOO

   

  • Snimanje i ispitivanje terena kod objekta Delta u Podgorici i na trgu u Nikšiću u svrhu promocije COCA COLA karavana, Investitor Yellow event serice DOO

   

  • Snimanja situacije terena za projektovanje autobuskih stajališta za međugradski saobraćaj na magistralnom putu M2 na teritoriji opštine Mojkovac do naselja Slijepača most, Investitor opština Mojkovac

   

  • Izrada elaborata eksproprijacije za Ulicu Nova 10 u zahvatu DUP-a Zagorič I – dio zone A u Podgorici,Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

   

  • Snimanje položenih kablova iz TS Bajice II u dužini od 250m na Cetinju, Investitor FC Distribucija Cetinje

   

  • Snimanje situacije terena za projektovanje na parceli 3648/1 KO Podgorica III, Investitor Novi Volvox DOO

   

  • Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji Topla Herceg Novi, Investitor Uprava za inspekcijske poslove

   

  • Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji u Bečićima katastarska parcela 1022/1 Opština Budva, Investitor Uprava za inspekcijske poslove

   

  • Izrada elaborata eksproprijacije za ulicu u zahvatu DUP-a Nova varoš II, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

    

   • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta objekta predškolske ustanove u Šavniku, Investitor JU obrazovni centar Šavnik sa sjedištem u Šavniku

    

   • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta održavanja , „Izrada potpornih zidova u Studencima, Dragovoj Luci i Župi“, Investitor Opština Nikšić

     

    • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije kluba odbornika – bifea u opštinskoj zgradi Berana, Investitor Opština Berane

     

    • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta na izgradnju pristupnog putauz prugu Nikšić – Podgorica KM 37+193,805 – km 38+331,154 putni prelazi Stanković-Kruščica, Investitor Direkcija za Željeznice

     

    • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta na izgradnju pristupnog puta uz prugu Nikšić – Podgorica KM 37+193,805 – km 38+331,154 putni prelazi Bjelova Ljutotuk, Investitor Direkcija za Željeznice

     

    • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta stambeno dvojnog objekta u zahvatu DUP-a „Stambena zajednica VI, Kruševac dio“ UP 5 i UP6 blok 18, Investitor COREIT doo Podgorica

     

    • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije Cvijetne ulice u Podgorici, Direkcija Javnih radova

     

    • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice u Tuzima u zahvatu DUP-a Karabuško polje, Agencija za izgradnju i razvoj podgorice

     

    • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta za sanaciju mosta Melještak na magistralnom putu podgorica – Kolašin km 1013+400, Direkcija za saobraćaj

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja užeg gradskog jezgra u opštini Gusinje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja užeg gradskog jezgra u opštini Plav, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku asfaltiranja užeg gradskog jezgra u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji bulevara 13. Jul u Nikšiću, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova gradskim saobraćajnicama u Opštini Bijelo Polje (III faza – centarlne pješačke zone – ul. Slobode), Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji gradskih saobraćajnica u Kolašinu, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane ,Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji Nemanjića ulice u Mojkovcu, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na regulaciji rijeke Grnčar, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izvođenju radova na atmosferskoj i fekalnoj kanalizaciji u ulici Lenek Jurišević, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na regulaciji potoka u Petnjici, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na sanaciji i rekonstrukciji bulevara 13. Jul u Nikšiću – II faza, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova nad asfaltiranjem, sanacijom i probijanjem puteva na prostorima Mjesnih zajednica, Opština Bar, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova nad izvođenjem radova ne rekonstrukciji bazena „Nikša Bućan“ u Kotoru, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

    • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji puta Jasikovac – Cmiljača – I faza, Opština Bijelo Polje, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

     

     

    2019

     

    • Snimanje situacije terena za izradu projektne dokumentacije u Perastu K.P 148/1, Investitor Projektor DOO

     

    • Snimanje trafostanice i izrada elaborata u Kotoru, Investitor Eminent DOO

     

    • Izrada elaborata eksproprijacije za ulicu u zahvatu DUP-a Zabjelo B u Podgorici,Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

     

    • Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji Cetinje – tržnica, Investitor Uprava za inspekcijske poslove

     

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta potpornih zidova i stabilizacija kosina na rekonstrukciji puta Vragodo – Vrioci – Žarski katun Faza II, Investitor Uprava javnih radova

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta izmjene i trase puta poslednjih 00mna rekonstrukciji puta Vragodo – Vrioci – Žarski , Investitor Uprava javnih radova

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta izgradnje saobraćajnice u Dobroti na dijelu kat parc 1883/2, 1886/2, 1956 ko Dobrota, Investitor Opština Kotor

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice od Čekića dzamije do mosta na rijeci nVruji, Investitor Uprava javnih radova

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije puta Plav Babino polje Bogićevica u opštini Plav, Investitor Uprava javnih radova

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta interne saobracanjnice od kružnog toka do trafostanice TS 35/10-Kolašin, Investitor Uprava javnih radova

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta pomoćnog fudbalskog terana na Velikom Skiću, investitor Opština Plav

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta regionalnog puta Gusinje-Grebaje u opštini Gusinje, Investitor Uprava javnih radova

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projektarekonstrukcije Borske i trojanske ulice u Gusinju, Investitor Opština Gusinje

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice od Čekića dzamije do mosta na rijeci nVruji, Investitor Uprava javnih radova

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Donja Ržanica Berane, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Jovan Tomašević, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU SEŠ Mirko Vešović, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Njegoš, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Petar Dedović Murino, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

      

     • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Vuk Karadzić Berane, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji regionalnog puta Mojkovac – Vragodo – Žarski katun – I faza, opština Mojkovac, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji vodovoda u selima Spinja, Skorać i Gornje Drume u Hotima ,Gradska opština Tuzi,Podgorica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na II faze vodovoda „Krkori“ u Opštinmi Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Gusinje u 2018godini , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na asfaltiranju puteva u opštini Danilovgrad, Investitor Direkcija za saobraćaj, održavanje i izgradnju puteva na području opštine danilovgrad, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Rožaje u 2018godini , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji objekta fudbalskog stadiona-istočne tribine , Investitor fudbalski savez Crne Gore, nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji parking površina u naselju Pobrđe u Sutomoru , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji gradkse saobraćajnice, u opštini Andrijevica, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji primarnog i distributivnog cjevovoda za MZ Gornja Lovnica i izgradnju buster stanice sa potisno – distributivnim cjevovodom za MZ Ćosovica, u opštini Rožaje , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na izgradnji parking površina u naselju Pobrđe u Sutomoru , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     • Vršenje stručnog nadzora u toku radova II faze Nemanjića ulice u Mojkovcu , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

      

     2020

       

      • Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji Podgorica – Hotel HILTON (Hotel CRNA GORA), Investitor Uprava za inspekcijske poslove

       

      • Snimanje trafostanice i izrada elaborata u Nikšiću, Investitor Eminent DOO

       

      • Izrada elaborata eksproprijacije za Studentsku ulicu u zahvatu DUP-a Radoje Dakić u Podgorici, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

       

      • Izrada elaborata eksproprijacije DUP-a Donja Gorica za saobraćajnice Ulica 5 i Ulica 3 u Podgorici, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

       

      • Izrada elaborata eksproprijacije za saobraćajnicu na urbanističkoj parceli br 2/1866 u zahvatu DUP-a Donja Gorica u Podgorici, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

       

      • Snimanje situacije terena za izradu projektne dokumentacije na katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici, Investitor A-KOP DOO

       

      • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukcji magistralnog puta Bistrica – Manastir Podvrh za potebe Đalovića pećine u opštini Bijelo Polje , Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

       

      • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na modernizaciji puteva u opštini Berane ,Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

       

      • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na rekonstrukciji Nemanjića ulice u Mojkovcu, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

       

      • Vršenje stručnog nadzora u toku radova na regulaciji rijeke Grnčar, Investitor Direkcija javnih radova, vodeći nadzorni organ

       

      • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji afaltne baze u Stitarici, Opstina Mojkovac, Investitor: Crnagoraput a.d Podgorica

       

      • Vršenje stručnog nadzora za objekte vodovoda za naselje Dajbabsko brdo I faza, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u dijelu Lovćenske ulice Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u dijelu ulice Vladike Petra I, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u ulici Arhonta Petra, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Rogami, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Gornje Liješnji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Donje Liješnji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice od crkve Sv. Dimitrija do sela Nalježići, Investitor: Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta ulice Grnčarske, Opština Gusinje, Investitor Opština Gusinje

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice u Dobroti od raskrsnice prema bolnici za psihijatriju, Investitor Opština Kotor

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rezervoara i pristupnog puta na Kažića Glavici, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta izgradnje vodovoda za naselje Burum u Doljanima, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice pored školskog centra, Investitor Opština Kotor

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice preko kat parc 2150 KO Dobrota I, Investitor Opština Kotor

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sanacije puta Ravna rijeka Jasikovac Opština bijelo Polje, Investitor Uprava javnih radova

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Milorad Musa Burzan Podgorica, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale JU OŠ Kekec Sutomore, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

       

      • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sportske sale Gimnazije Slobodan Škerović podgorica, Investitor Ministarstvo sporta i mladih

       

       

      2021

        

       • Geodetsko praćenje izgradnje objekta saobraćajnice sa svim vodovimana katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici, Investitor A-KOP DOO

        

       • Geodetsko praćenje izgradnje stambenih objekata P=8500m2 na katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici, Investitor A-KOP DOO

        

       • Snimanje i etažiranje stambenih objekata P=8500m2 na katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici za potrebe upisa u katastar, Investitor A-KOP DOO

        

       • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranje fekalne kanalizacije u naselju Podstrana u Lješanskoj nahiji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

        

       • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranji rezervoara u Kažića Glavici, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

        

       • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgranji pristupnih puiteva i vodovoda u Lješanskoj nahiji, Investitor Vodovod i kanalizacija doo Podgorica

        

       • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na regulaciji korita rijeke Zlorečice, Investitor Uprava Javnih radova

        

       • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova nad izvođenjem javne rasvjete stočne pijace u Beranama, Investitor Uprava Javnih radova

        

       • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji saobraćajnice ulice 2 između zone g i zone a i zona AA u DUP-u Ilino Opština Bar, Investitor Opština Bar

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta javne rasvjete na teritoriji opštine Pljevlja, Investitor Opština Pljevlja

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonstrukcije saobraćajnice kod gradskog stadiona sa parkinzima i atmosferskom kanalizacijom, Investitor Opština Gusinje

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta javne rasvjete u dijelu teritorije Polja u sklopu regionalnog puta R4 Mojkovac – Pljevlja, Investitor Opština Mojkovac

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta trotoara uz magistralni put Pljevlja Metaljka, Opština Pljevlja

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta rekonsrukcije klizišta Podvade, Investitor Uprava Za saobraćaj

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta dijela ulice Iva Andrića u zahvatu DUP-a Zagorič 2, Agencija nza izgradnju ni razvoj Podgorice

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta sekundarne putne mreže za potrebe buduće gradske autobuske stanice u naselju Igalo,Investitor Opština Herceg Novi

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta potpornih zidova i saobraćajnice u Šišićima, Investitor Opština Kotor

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta saobraćajnice do groblja u Stolivu, Investitor Opština Kotor

        

       • Vršenje revizije tehničke dokumentacije Glavnog projekta poboljšanja bezbjednosti saobraćaja na putnom pravcu Podgorica – Mioska , Uprava za saobraćaj

        

        

       2022

        

       • Izrada Glavnog projekta saobraćajnice I faze saobraćajnice u zoni DUP-a „Topolica III“ izmjene i dopune u Baru, Investitor Opština Bar.

        

       • Izrada Glavnog projekta saobraćajnica u zahvatu „Zabjelo-Ljubović“ izmjene i dopune u Podgorici,Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

        

       • Izrada Idejnog rješenja saobraćajnice D u DUP-u „Kamenovo-Pržno“, Investitor Opština Budva.

        

       • Izrada projekta izvedenog stanja rekonstrukcije pruge Beograd – Bar dionica Mijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km,Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

        

       • Izrada Glavnog projekta saobraćajnica u zahvatu „Zabjelo-Ljubović“ izmjene i dopune u Podgorici,Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice.

        

       • Izrada Glavnog projekta djelova saobraćajnica ”Ulica 11”, ”Ulica 12”, ”Ulica 16” i ”Ulica 17” u zoni ”A”, podzona ”A3”, blok ”6”, po DUP-u ”Veliki pijesak” u Baru“, Investitor Opština Bar.

        

       • Izrada Glavnog projekta saobraćajnice sa parkingom iza objekta br. 9 i 10 u zoni ”E” po DUP-u ”Topolica i – izmjene i dopune” u Baru, Investitor Opština Bar.

        

       • Izrada Glavnog projekta reciklažnog dvorišta na teritoriji Glavnog grada Podgorica – lokacija Tološi, Investitor Ing invest DOO.

        

       • Glavni projekat saobraćaja oko objekta centralnih djelatnosti (radionica  MBTI) u DUP-u ,,Servisno – skladišna zona” izmjene i dopune, blok 17 – UP 69, u Podgorici, Revizija za fazu saobraćaja

         

        • Vršenje strucnog nadzora u toku izvodjenja radova na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen, Opstina Herceg Novi- faza I, Investitor: Uprava javnih radova

         

        • Vršenje strucnog nadzora nad izvodjenjem radova na izgradnji Drobiličnog postrojenja u Stitarici, Opstina Mojkovac, Investitor: Crnagoraput a.d Podgorica

         

        • Vršenje stručnog nadzora izgradnje stambeno-poslovnog objekta na atastarskim parcelama broj 4734/1, 4733/1, 4734/2 i 4735 – UP2 KO Novi Bar, Investitor H&J doo

         

        • Vršenje stručnog nadzora izgradnje stambeno-poslovnog objekta na atastarskim parcelama broj 4735, 6439/21, 6439/15 i 4737 – UP3 KO Novi Bar, Investitor H&J doo

         

        • Vršenje strucnog nadzora u toku izvodjenja radova na sanaciji puta Kruševice Vrbanj Orijen, Opstina Herceg Novi- faza II, Investitor: Opština Herceg Novi

         

        • Vršenje strucnog nadzora u toku izvodjenja radova na izvođenju puteva Murino Mašnica, Karadzin brijeg Zorići, Investitor: Uprava za kapitalne projekte

         

        • Vršenje revizije Glavnog projekta saobracajnice definisane koordinatama tačaka 09 i 031 u zahvatu DUP-a „Titex“ Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

         

        • Vršenje revizije Glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice Ulice Milosa Obilica na Cvijetnu ulicu, Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

         

        • Vršenje revizije glavnog projekta izgradnje zicare Kotor- Lovcen, Investitor: Žicara Kotor-Lovcen doo

         

        • Vršenje revizije Glavnog projekta biciklističkih staza od kružnog toka vodovod do kružnog toka aerodrom Investitor: Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice