Legalizacija

Legalizacija objekata Podgorica Crna Gora

Krajnji rok za podnošenje zahtjeva za legalizaciju nelegalno sagrađenih objekata je bio 15. jul 2018. godine. U slučaju nepodnošenja zahtjeva predviđeno je njegovo uklanjanje, plaćanje naknade za korišćenje prostora lokalnoj samoupravi do trenutka uklanjanja i uvećanog poreza za bespravni objekat, kao i prekršajnih kazni, saopšteno je “Vijestima” iz Ministarstva održivog razvoja i turizma. Na njihov predlog je usvojen Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je stupio na snagu 14. oktobra 2018. godine.

Obaveza podnošenje zahtjeva za legalizaciju odnosi se na sve bespravno sagrađene objekte. Obrazac zahtjeva za legalizaciju se može naći na sajtu Ministarstva održivog razvoja i turizma, kao i ostali zahtjevi i izjave koji se koriste u postupku legalizacije bespravnih objekata. Zahtjev se podnosi nadležnom opštinskom sekretarijatu.

Preduslov za podnošenje zahtjeva za legalizaciju, kako je navedeno iz Ministarstva, je da je objekat evidentiran u katastru nepokretnosti. Upis odnosno evidencija se vrši na osnovu elaborata premjera izvedenog stanja izgrađenog objekta izrađenog od licencirane geodetske organizacije, koji je ovjeren od katastra, i zahtjeva za upis objekta shodno Zakonu o državnom premjeru i katastru.
Elaborat koji je ovjeren od katastra se podnosi uz zahtjev za legalizaciju nadležnom organu lokalne uprave sa dokazom o zabilježbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji. Ako je objekat već upisan u katastar nepokretnosti u stvarnim gabaritima dostavlja se elaborat ovjeren od katastra i izvod iz katastra nepokretnosti ili druge odgovarajuće evidencije nepokretnosti. Spisak licenciranih geodetskih organizacije, koje mogu da vrše ove poslove, nalazi se na sajtu Uprave za nekretnine.

“Da bi se objekat legalizovao mora biti izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom donesenim do stupanja na snagu ovog zakona, planskim dokumentima donijetim do donošenja plana generalne regulacije Crne Gore, u skladu sa ovim zakonom ili u skladu sa planom generalne regulacije Crne Gore. Ovaj planski dokument će se donijeti u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovog zakona.

To znači da će se u prvoj fazi postupak voditi za objekte koji su izgrađeni u skladu sa normativima važećih planskih dokumenata, dok će se za objekte koji nisu uklopljeni u važeće planove postupak prekinuti do donošenja plana generalne regulacije”, navedeno je iz Ministarstva.
Ukoliko je objekat izgrađen na državnom zemljištu, nakon podnošenja zahtjeva za legalizaciju podnosi se zahtjev za otkup tog zemljišta nadležnoj instituciji a to može biti Ministarstvo finansija, ako je zemljište državno, ili opštini ako je njeno. Postupak legalizacije se prekida do rješavanja imovinsko-pravnih odnosa na zemljištu.

Što se tiče dokaza u postupku i dostavljanja potrebne tehničke dokumentacije, oni, kako su naveli iz Ministarstva, zavise od površine objekta.
Ukoliko je zahtjev podnijet za objekat koji je izgrađen u skladu sa važećim planskim dokumentom i ukoliko su riješeni imovinsko-pravni odnosi na zemljištu, dostavljaju se: dokaz o plaćanju naknade za komunalno opremanje; dokaz o plaćanja posebne naknade na investicije ako je objekat u opštinama na primorju; projekat izvedenog stanja bespravnog objekta neto površine preko 200 kvadrata koji je izradilo licencirano privredno društvo; izvještaj o pozitivnoj reviziji projekta ili izjavu revidenta da je objekat izgrađen u skladu sa revidovanim projektom; analizu privrednog društva koje je ispitivalo statičku i seizmičku stabilnost bespravnog objekta.

“Ako je u pitanju objekat osnovnog stanovanja može se umjesto provjere statičke i seizmičke stabilnosti kao dokaz dostaviti izjava vlasnika objekta, ovjerena od strane ovlašćenog lica-notara, da je odgovoran za štetu pričinjenu trećim licima nastalu upotrebom objekta. Ova činjenica će se shodno zakonu upisati u list nepokretnosti radi upoznavanja trećih lica u slučaju prometovanja sa ovim objektom”, naveli su iz Ministarstva.

Bespravnim objektom osnovnog stanovanja smatra se objekat neto građevinske površine do 200 kvadrata, u kojem stanuje vlasnik bespravnog objekta i članovi njegovog porodičnog domaćinstva, koji imaju prebivalište u mjestu u kojem je izgrađen objekat, ako vlasnik i članovi njegovog porodičnog domaćinstva nemaju u svojini drugi stambeni objekat na teritoriji Crne Gore.
Troškove izrade tehničke dokumentacije snose vlasnici bespravnih objekata.
Na osnovu svih dokaza donosi se rješenje o legalizaciji, koje može sadržati smjernice za usklađivanje spoljnog izgleda objekta sa smjernicama planskog dokumenta, ili smjernicama glavnog gradskog arhitekte, ukoliko nijesu predviđene planskim dokumentom.

Podnosilac zahtjeva za legalizaciju je shodno rješenju, dužan je da u roku od tri godine uskladi spoljni izgled objekta sa ovim smjernicama, a nakon toga ispunjava uslove za brisanje zabilježbe iz katastra da je objekat izgrađen bez građevinske dozvole.
Troškovi legalizacije zavise od opštinskih odluka i naknada
Troškovi legalizacije, obuhvataju troškove plaćanja naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, čiju visinu utvrđuju opštine i koja zavisi od površine, lokacije i namjene objekta.
Ova naknada uvećava se za 2,5 odsto za objekte osnovnog stanovanja (bez obzira da li se plaća jednokratno ili u ratama) a za pet odsto za ostale objekte ukoliko se plaća jednokratno, odnosno za 20 odsto ukoliko se vlasnik odluči za plaćanje u ratama.
Posebne naknade na investicije za objekte u opštinama crnogorskog primorja može se plaćati u najviše 36 mjesečnih rata.
Kazne od 500 do 40.000 eura

Zakonom je predviđeno pokretanje prekršajnog postupka protiv vlasnika bespravnog objekta koji ne pribavi rješenje o legalizaciji. Prekršajne kazne iznose od 5.000 eura do 40.000 za pravno lice, od 500 eura do 4.000 eura za odgovorno lice u pravnom licu, zatim od 1.000 do 12.000 eura za preduzetnika, dok je za fizička lica propisana novčana kazna u iznosu od 500 do 4.000 eura.