Reference

Geodezija

9

Rudnik “MALJAT” u Danilovgradu

  • Izravnavanje operativnog poligona
  • Snimanje nultog stanja
  • Izrada digitalnog modela  izvlačenje poprečnih profila kao i računanje kubatura izvedenih radova
  • Izrada situacije terena
9

Geodetska situacija terena za projektovanje za rekonstrukciju magistralnog puta Podgorica – Danilovgrad

  • Izravnavanje operativnog poligona i stabilizacija geodetske mreže
  • Snimanje nultog stanja
  • Izrada digitalnog modela i izvlačenje poprečnih profila
9

Obnova poligonske mreže (stabilizacija, odredjivanje i izravnanje koordinata) sa usaglašavanjem sa državnim koordinatnim sistemom mreže za prugu Beograd – Bar dionica Mijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

9

Snimanje izvedenog stanja pruge i objekata sa izradom digitalnog modela terena za potrebe izrade projekta izvedenog stanja na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Mijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

9

Snimanje i kontrola GIŠ-a sa izradom geodetskog elaborata na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Mijatovo kolo – Mojkovac sa stanicama Mijatvo kolo i Mojkovac u dužini 10 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

9

Obnova poligonske mreže (stabilizacija, odredjivanje i izravnanje koordinata) sa usaglašavanjem sa državnim koordinatnim sistemom mreže za pruge Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

9

Snimanje izvedenog stanja pruge i objekata sa izradom digitalnog modela terena za potrebe izrade projekta izvedenog stanja na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

9

Snimanje i kontrola GIŠ-a sa izradom geodetskog elaborata na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

9

Snimanje mostova na rekonstruisanoj pruzi Beograd – Bar dionica Trebaljevo – Kolašin u dužini od 8,5 km

Investitor Construzioni Linee Ferroviarie s.p.a. D.S.D.

9

Izrada elaborata eksproprijacije radi opremanja urbanističke parcele 530 u zahvatu DUP-a Drač – Putnički terminal

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
9

Izrada elaborata eksproprijacije radi izgradnje saobraćajnice u zahvatu DUP-a Zabjelo – Ljubović za urbanističku parcelu 46

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada elaborata eksproprijacije za katastarsku parcelu broj 4325 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Drač – Putnički terminal u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada elaborata eksproprijacije za rekonstrukciju ulice 19. Decembar, izgradnja raskrsnice sa kružnim tokom i rampi na novoplaniranoj garaži ispod istočne tribine gradskog stadiona u zahvatu DUP-a Nova varoš u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada elaborata eksproprijacije za saobraćajnicu u zahvatu DUP-a Gornja Gorica I za urbanističku parcelu S-260 u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Iskolčavanje Urbanističkih parcela br 18 i br 31 u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici

Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

9

Izrada elaborata eksproprijacije dijela izvedenog stanja saobraćajnice na Urbanističkoj parceli 515 u Podgorici

Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

9

Snimanje i etažiranje objekta podzemnog pješačkog prolaza na području DUP-a Poslovnio centar Kruševac izmjene i dopune, zona B radi upisa u katastar nepokretnosti

Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

9

Snimanje izvedenog bulevara Podgorica – Golubovci (magistralni put M2)

Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

9

Snimanje izvedenog stanja saobraćajnice i parkinga koji se nalazi oko katastarske parcele br 1265 KO Podgorica I

Investitor Direkcija za imovinu Glavni grad

9

Snimanja situacije terena za projektovanje autobuskih stajališta za međugradski saobraćaj na magistralnom putu M2 na teritoriji opštine Bijelo Polje od graničnog prelaza Dobrakovo do naselja Slijepača most

Investitor Opština Bijelo Polje

9

Snimanje položenih kablova u dužini od 400m u Tološima u Podgorici

Investitor Eminent DOO

9

Snimanje na lokaciji KO Velje brdo za upis u katastar teniskih igrališta i pratećih sportskih objekata u Podgorici

Investitor Eminent DOO

9

Snimanje i ispitivanje terena kod objekta Delta u Podgorici i na trgu u Nikšiću u svrhu promocije COCA COLA karavana

Investitor Yellow event serice DOO

9

Snimanja situacije terena za projektovanje autobuskih stajališta za međugradski saobraćaj na magistralnom putu M2 na teritoriji opštine Mojkovac do naselja Slijepača most

Investitor Opština Mojkovac

9

Izrada elaborata eksproprijacije za Ulicu Nova 10 u zahvatu DUP-a Zagorič I – dio zone A u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
9

Snimanje položenih kablova iz TS Bajice II u dužini od 250m na Cetinju

Investitor FC Distribucija Cetinje

9

Snimanje situacije terena za projektovanje na parceli 3648/1 KO Podgorica III

Investitor Novi Volvox DOO

9

Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji Topla Herceg Novi

Investitor Uprava za inspekcijske poslove
9

Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji u Bečićima katastarska parcela 1022/1 Opština Budva

Investitor Uprava za inspekcijske poslove

9

Izrada elaborata eksproprijacije za ulicu u zahvatu DUP-a Nova varoš II

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Snimanje situacije terena za izradu projektne dokumentacije u Perastu K.P 148/1

Investitor Projektor DOO

9

Snimanje trafostanice i izrada elaborata u Kotoru

Investitor Eminent DOO

9

Izrada elaborata eksproprijacije za ulicu u zahvatu DUP-a Zabjelo B u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice
9

Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji Cetinje - tržnica

Investitor Uprava za inspekcijske poslove
9

Provjera parcelacije zemljišta prenesene na teren od strane organa uprave nadležnog za poslove katastra i provjera navoda iz protokola o iskolčenju tj provjeru obilježene lokacije, regulacionih linija i nivelacionih kota na lokaciji Podgorica – Hotel HILTON (Hotel CRNA GORA)

Investitor Uprava za inspekcijske poslove

9

Snimanje trafostanice i izrada elaborata u Nikšiću

Investitor Eminent DOO

9

Izrada elaborata eksproprijacije za Studentsku ulicu u zahvatu DUP-a Radoje Dakić u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada elaborata eksproprijacije DUP-a Donja Gorica za saobraćajnice Ulica 5 i Ulica 3 u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Izrada elaborata eksproprijacije za saobraćajnicu na urbanističkoj parceli br 2/1866 u zahvatu DUP-a Donja Gorica u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Snimanje situacije terena za izradu projektne dokumentacije na katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici

Investitor Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice

9

Geodetsko praćenje izgradnje objekta saobraćajnice sa svim vodovimana katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici

Investitor A-KOP DOO
9

Geodetsko praćenje izgradnje stambenih objekata P=8500m2 na katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici

Investitor A-KOP DOO

9

Snimanje i etažiranje stambenih objekata P=8500m2 na katastarskoj parceli br 5099 KO Podgorica III u zahvatu DUP-a Zabjelo B1 u Podgorici za potrebe upisa u katastar

Investitor A-KOP DOO